ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ