หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
ศาสนสถานในตำบลยางสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 


-กิจการสภา- [ 5 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ขอเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที [ 5 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
ขอเปิดเผยราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5,8,7 บ้านหนองชายกลอย หม [ 5 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5,8,7 [ 5 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรลาดยาง แอสฟัสต์คอนกรีต [ 5 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผลการจัดซื้ออจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สาย [ 5 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 5 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
 
 
กพ0023.3/ว 4785 การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ดู : 5)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4791 การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ดู : 7)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4787 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 1)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4789 แต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 0)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4788 การบันทึกข้อมุลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทารงการศึการท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 2)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4788 การบันทึกข้อมุลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทารงการศึการท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 3)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4795 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ดู : 1)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4793 ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564) (ดู : 1)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4784 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผืวจราจรดินซีเมนต์ (ดู : 1)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4757 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิื่น (ดู : 17)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4758 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 15)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4719 ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 9)  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 4720 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 20)  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 4681 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย (ดู : 23)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4663 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้่างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) (ดู : 15)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/4721 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4664 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง่สวนท้องถิื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 9)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4666 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) (ดู : 9)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4666 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) (ดู : 18)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4662 ผลการคััดเลือกองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 11)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
 
 
อบต.คลองน้ำไหล การรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต. คลองน้ำไหล [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวถนน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง ม.เทคโนโลยีสุรนารี [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สักงาม ประกาศ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ถาวรวัฒนา ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไทร ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังวไทร เรื่อง การกำหนดสถ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งทราย การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ห [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานกระบือ การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลลานกระบือ ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 15 ตุลาคม [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองขลุง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการใช้จ่า [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง ให้บริษัท เอเซียประกันภัย 1950 จำกัด แก้ไขฐานะแลการดำเนินการตามนายทะเบียน [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5) พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศ กำหนดวัน เวลา เส้นทางการเก็บ ขนขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยอันตราย [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 


อบต.ป่าพุทรา ซื้อชุดถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.ป่าพุทรา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลป่าพุทรา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองแม่ลาย จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบ [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.ลานกระบือ จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ส [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.ดอนแตง ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองขลุง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองขลุง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านร้อยไร่ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองขลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบเหมืองส่งน้ำ (ต่อจากเดิม) (บริเวณนานา [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองขลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะผู้ใหญ่เซ้ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑ [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนสังกัด ส [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างทำป้ายรับสมัครและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างคนงาน (รายเดือน) ปฎิบัติงานครูผู้ช่วยสอนวิชาเอกภาษาไทย และปฏิบัติงานด้านอื่น [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.โพธิ์ทอง จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในชุดปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.บ่อถ้ำ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเ [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.บ่อถ้ำ จ้างต่ออายุ Website Application สารสนเทศงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ประจำปีงบประม [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.วังควง จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๐,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.วังตะแบก จ้างจ้างเหมาบริการงานขยายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายนอกอาคาร ไปยังสำนักงานชั่วคราว [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองไม้กอง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนา [ 11 ต.ค. 2564 ]

 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ศพด.อบต.ยางสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ศพด.อบต.ยางสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวน [ 7 ก.ค. 2564 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 77  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การบริการของเจ้าหน้าที่
  ถนนการคมนาคมการขนส่ง
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

กลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะลิ

วัดเกาะฝ้าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-573
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 โทร : 055-741-573 โทรสาร : 055-741-573  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง  
  จำนวนผู้เข้าชม 19,473 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10  
 

facebook
อบต.ยางสูง

facebook
อบต.ยางสูง
อบต.ยางสูง