หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสูง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
ศาสนสถานในตำบลยางสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
นายสำเภา อินประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @yangsoong
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างปูผิวทางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ อบต.วังชะพลู [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลผู้ชนะจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ อบต.วังชะพลู [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ อบต.วังชะพูล [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังชะพลู [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
 
กพ 0023.3/ว 2867 ขออบรมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู : 1)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 2856 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 (ด  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 2839 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ (ดู : 8)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 369 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 0)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2791 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4) [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2821 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 9) [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 2792 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 1)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 2822 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 14) [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.4/ว367 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2823 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ดู : 5)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 2775 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ดู : 12)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2824 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2819 การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 12)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2818 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ดู : 9)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 2372 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 2774 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู : 0) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว359 ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) (ดู : 3)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 2739 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว356 แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว355 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
 
 
อบต.หนองแม่แตง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.นครชุม การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าพุทรา [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งทราย ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง โครงการอบรมให้ความรู้การรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.นครชุม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนสายทุ่ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทรงธรรม [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรคอนกรีต [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านพราน กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2566 ภายใต้โครงการปลูกป่าชุมชน รักษ์โลก ลด [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านพราน พิธีถวายเครื่องราชสักการ และวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกา [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแม่แตง การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนแตง การตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 


ทต.สลกบาตร ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสลกบาตร จำนวน ๘ รา [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (โรงเรียนเทศบาล ๑,๒ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (โรงเรียนเทศบาล ๑,๒ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม จ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนื [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้อวัสดุตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดินผสมส [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้อวัสดุตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จอบพร้อ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ท่าพุทรา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ท่าพุทรา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โด [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า ซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุอื่นที่จำเป็นทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพา [ 6 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๐๙๓ กำแพงเพชร หมายเลขค [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองทอง จ้างงานเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.ทางข้ามบริเวณ นานายบุญปอง มูลลอน หมู่ที่ 9 บ้านสมบ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ถาวรวัฒนา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สลกบาตร จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองดอนทับช้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนงา โดยวิธีเฉพาะ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สลกบาตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองร่วมจาน 2 ฝั่ง รหัสทางห [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สลกบาตร ถนนพูนดิน สายคันคลองสะพาน 2 หมู่ที่ 1 บ้านโนนโก ตำบลสลกบาตร [ 6 มิ.ย. 2566 ]
 
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ยางสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง โด [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม [ 23 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 158  ตอบ 1  
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 30  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 306  ตอบ 2  
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การบริการของเจ้าหน้าที่
  ถนนการคมนาคมการขนส่ง
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
กลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะลิ
วัดเกาะฝ้าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-659-3078
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 โทร : 055-741-573 โทรสาร : 055-741-573  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง  
  จำนวนผู้เข้าชม 459,835 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10  
 

facebook
อบต.ยางสูง

facebook
อบต.ยางสูง
อบต.ยางสูง